Privacyverklaring Osteopathie Centrum Bennekom (versie juli 2018)

 

Osteopathie Centrum Bennekom is een praktijk waarbinnen osteopathie als dienstverlening wordt aangeboden. Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren dienen wij persoonsgegevens van patiënten te verwerken en te gebruiken binnen de dagelijkse bedrijfsvoering.

 

In deze privacyverklaring informeert Osteopathie Centrum Bennekom u over de wijze waarop wij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaan. Osteopathie Centrum Bennekom verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid alle tot haar beschikking gestelde dan wel door haar verzamelde persoonsgegevens.

 

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Onder ''persoonsgegevens'' wordt alle informatie verstaan, waarmee een natuurlijke persoon (''de betrokkene'') (indirect) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u verwerken, zijn onder meer:

 

 1. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens indien u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het geval u (telefonisch) een afspraak maakt voor een behandeling, als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert en/of in dienst treedt of indien wij (telefoon)gesprekken met u voeren en/of e-mailcontact met u hebben. Ook verkrijgen wij informatie van u tijdens een behandeling.

 

Voor de uitvoering van de behandeling kan het voor de osteopaat noodzakelijk zijn om gegevens op te vragen bij andere (medische) behandelaars. Dit gebeurt alleen als u hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Mocht u geen toestemming geven om de betreffende gegevens op te vragen, dan kan het zijn dat de osteopaat de behandeling moet heroverwegen.

 

 1. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening. Concreet verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

Wij verwerken gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van uw behandeling. Ook gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over wijzigingen met betrekking tot onze dienstverlening.

 

Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten en/of bewaartermijnen.

 

In het geval van een sollicitatie ontvangen wij uw persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren wij tot uiterlijk vier (4) weken na afloop van de sollicitatieprocedure, tenzij u ons uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de gegevens langer te bewaren. Wij bewaren de gegevens dan tot uiterlijk één (1) jaar na afloop van de sollicitatieprocedure. In dat geval maakt u het ons mogelijk om in de toekomst contact met u op te nemen voor een nieuwe passende vacature.

 

 1. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als daarvoor een rechtsgrond bestaat, namelijk:

 1. voor de uitvoering van een (behandel)overeenkomst;
 2. vanwege een wettelijke verplichting;
 3. met uw toestemming;
 4. vanwege een gerechtvaardigd belang.

 

 1. Met wie delen wij persoonsgegevens

Onze osteopaten kennen een beroepsgeheim dat ook door onze andere medewerkers wordt nageleefd. Dit betekent dat wij voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig hebben. Hierop bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan het beroepsgeheim van de osteopaat doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

 

 1. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij deze verwerken, tenzij wij op grond van de wet gehouden zijn de betreffende gegevens langer te bewaren. In dat geval hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen. Voor medische gegevens geldt een bewaartermijn van twintig (20) jaar vanaf de laatste behandeling, tenzij langer bewaren noodzakelijk is bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf.  

 

 1. Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Osteopathie Centrum Bennekom heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Als u specifieke vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, dan kunt u dit aangeven bij uw osteopaat of contact met ons opnemen via (info@osteopathie.nu).

 

 1. Website en cookies

Osteopathie Centrum Bennekom gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Osteopathie Centrum Bennekom gebruikt alleen cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. De cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

 1. Welke rechten heeft u?

U heeft het recht op inzage, aanpassing en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u uw gegevens gemakkelijk moet kunnen ontvangen om deze door te geven aan andere organisaties.

 

Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen, te corrigeren of om het recht op dataportabiliteit uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar (info@osteopathie.nu). Wij kunnen u vragen u te identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs, voordat wij uw verzoek in behandeling nemen. Wij zullen binnen vier (4) weken schriftelijk reageren op uw verzoek.

 

 1. Contact

Indien u vragen en/of klachten heeft over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden bij uw osteopaat of via (info@osteopathie.nu). Uiteraard hopen wij u daarbij zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Mocht dit onverhoopt voor u geen oplossing bieden, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

 1. Wijzigingen privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze bedrijfsvoering kunnen wijzigen. Osteopathie Centrum Bennekom behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op http://www.osteopathie.nu. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 juli 2018.

 

Osteopathie Centrum Bennekom

Bakkerstaat 30-32

6721 WG  Bennekom

info@osteopathie.nu

0318-0318-41 84 14